Viet Nam Network

Welcome to VN.NET
23/04/18

Giá áo túi cơm
  |      Contributed by: phuochung  |  Views: 4.263
Văn hóa Việt

Thời Ngũ Đại, có một người tên là Mã Ân, tiếm ngôi
vuạ Mã Ân nguyên trước chỉ là một vị quan võ nhỏ, bộ
hạ của quan Vũ An Tiết Độ Sứ đời Đường là Lưu
Kiến Phong. Rồi sau, Lưu Kiến Phong bị bộ hạ giết, Mã
Ân được tôn lên làm Thống soái.
Rồi đến khi Chu Ôn soán được thiên hạ của nhà
Đường, đổi quốc hiệu là Lương (sử gọi là nhà Hậu
Lương), thì Mã Ân được phong làm Sở Vương, làm chủ cả
một giải
đất Đông Bắc tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây, quyền uy lừng
lẫy một thời.
Nhưng Mã Ân thật sự lại chỉ là một kẻ tầm thường,
bất tài, chuyên lo hưởng thụ, người đương thời rất
khinh thường Mã Ân, và gọi Mã Ân là "Tửu nang phạn
đại", ý nói rằng Mã Ân chỉ là cái túi để chứa
rượu, đựng cơm mà thôi.
Về sau, người đời biến "Tửu nang phạn đại" thành
thành ngữ để chỉ hạng người bất tài vô đức, không
giúp gì được cho quốc gia xã hội, trái lại chỉ chạy
theo lợi danh, mưu cầu cơm áo cho mình mà thôi.
Truyện-CổTích/Sử

Story Options

Giá áo túi cơm | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.